โครงสร้างรายวิชา

Google   Youtube      PSV      สพม.11

 

โครงสร้างของรายวิชาศิลปะ 8 (ทัศนศิลป์)

รหัสวิชา ศ 23102                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                 เวลา 20 ชั่งโมง           อัตราส่วนคะแนน 80:20

 

 

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

สาระสำคัญ

เวลา (ชั่วโมง)

น้ำหนักคะแนน (100)

1

สร้างสรรค์งานศิลป์ ศ 1.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/7 ประยุกต์ใช้ทัศนธาตุและหลักการออกแบบในสิ่งแวดล้อมและสร้างงานทัศนศิลป์ทั้งไทยและสากล ซึ่งศึกษารูปแบบวิธีการจากศิลปิน

4

20

2

Mix Media ศ 1.1ม.3/5, ม.3/6, ม.3/9 ออกแบบสร้างงานทัศนศิลป์ 2 มิติ, 3 มิติ และงานสื่อผสม เพื่อถ่ายทอดจินตนาการโดยใช้เทคนิควิธีการที่หลากหลาย เพื่อสื่อความหมาย

4

20

สรุปทบทวนภาพรวม(สอบกลางภาค)

1

10

3

ประยุกต์ศิลป์ ศ 1.1ม.3/8, ม.3/10 วิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา คุณค่างานทัศนศิลป์ นำไปประยุกต์เป็นอาชีพ

3

10

4

คุณค่าและความต่าง ศ 1.2 ม.3/1, ม.3/2 ทัศนศิลป์สะท้อนคุณค่าวัฒนธรรมโดยความแตกต่างทัศนศิลป์สะท้อนคุณค่าวัฒนธรรมโดยความแตกต่าง

3

10

5

จัดนิทรรศการ ศ 1.1 ม.3/11 เลือกงานทัศนศิลป์และศิลปะนำไปจัดนิทรรศการ

4

20

สรุปทบทวนภาพรวม(สอบปลายภาค)

1

10

รวม

20

100

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s