ใบงานหน่วยที่ 1 สร้างสรรค์งานศิลป์

Google    youtube    PSV   สพม.11

 

 

                                              ใบงานการสร้างสรรค์งานศิลป์วิชาศิลป 

1.ให้นักเรียนเขียนความหมายเกี่ยวกับศิลปะที่ชัดเจนที่สุด

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. ทัศนศิลป์ (Visual Art) แบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.จุดมุ่งหมายโดยตรงของจิตรกรรมมีอะไรบ้าง

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4.สิ่งใดที่เป็นอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ของไทย

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5.บอกชื่อศิลปินผู้มีชื่อเสียงสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ทั้งในหรือต่างประเทศที่นักเรียนรู้จัก ๑ชื่อ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

ให้นักเรียนเขียนบรรยายสรุปขั้นตอนการทำประติมากรรมนูนสูง(หน้ากากปูนปลาสเตอร์)ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงผลงานสำเร็จสวยงาม

1.วัสดุอุปกรณ์

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2.ขั้นตอนการสร้างสรรค์

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

ให้นักเรียนจับคู่อุปกรณ์การสร้างงานศิลป์ให้ถูกต้อง

 

………..1.เป็นส่วนช่วยในการทาน้ำมันบนกระดาษที่ได้ผลเร็ว และใช้ในการซับสีที่ไม่ต้องการออกหือจะใช้ซับพู่กันที่ชุ่มน้ำหรือสีมากเกินไปได้อีกด้วย

…………2.จะใช้สำหรับซับน้ำหรือซับสีจากพู่กันให้เจือจางลง ก่อนที่จะระบายลงบนแผ่นกระดาษ

………..3.กระดานที่ทำด้วยไม้อัดแผ่นเรียบหรือกระดาษหนาแข็ง

………..4. เป็นอุปกรณ์ช่วยให้สะดวกในการเขียนภาพ มีน้ำหนักเบา สะดวกในการพกพา

………..5.ความพอดี ความลงตัวในภาพ เช่น เส้น สี รูปทรง

………..6.ดินสอที่มักจะใช้ในการวาดภาพ

………..7.ภาพทิวทัศน์ต่างๆ เช่น ทะเล ป่าไม้ บ้านเมือง แม่น้ำ

…………8.การเขียนภาพเกี่ยวกับชีวิตของคนหรือภาพคนเหมือน

ก.ฟองน้ำ                                                                   ข.กระดานสเกตช์

ค.ความสมดุล                                                            ง.ดินสอ 2B

จ.ขาตั้งเขียนภาพ                                                       ฉ.จิตรกรรมประเภทภาพทิวทัศน์

ช.  จิตรกรรมประเภทภาพคน                                    ซ.ผ้าเช็คพู่กัน

ให้นักเรียนเลือกคำตอบโดยทำเครื่องหมาย x ในคำตอบที่ถูกต้อง

1.งานประติมากรรม คือผลงานที่ แสดงออกในด้านใด

ก.การถ่ายทอดรูปแบบจากแม่พิมพ์ออกมาเป็นผลงานที่มีลักษณะเหมือนกันกับแม่พิมพ์ทุกประการ

ข.เป็นผลงานศิลปะที่แสดงออกด้วยการสร้างรูปทรง  3  มิติ

ค.เป็นผลงานศิลปะที่แสดงออกด้วยการใช้เสียง การจัดจังหวะ และท่วงทำนองของเสียงด้วยการเล่นดนตรี และการขับร้องเพลง

ง.เป็นผลงานศิลปะที่แสดงออกด้วยรูปทรง 2 มิติ

2.เป็นงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเพื่อสนับสนุนกิจการค้า และการบริการ เพื่อให้ประสบผลสำเร็จตามจุดมุ่งหมาย  คืองานศิลปะประเภทใด

ก.งานประติมากรรม                                                   ข.วรรณกรรม (Literature)

ค.พาณิชย์ศิลป์                                                          ง.การออกแบบ

3.วรรณกรรมไทยแบ่งได้เป็นกี่ชนิด อะไรบ้าง

ก.1 ชนิด คือ ร้อยแก้ว                                                   ข.1 ชนิด คือ ร้อยกรอง

ค.1 ชนิด คือ กลอนแปด                                               ง.2 ชนิด คือ ร้อยแก้วและร้อยกรอง

4.ผู้สร้างสรรค์งานการออกแบบจัดแสดงสินค้า เรียกว่าอะไร

ก.นักออกแบบ (Designer)                                           ข.นักประดิษฐ์

ค.นักโบราณคดี                                                            ง.นักศิลปกรรมศาสตร์

5.ผู้สร้างสรรค์งานที่ใช้ท่าทางประกอบเสียงเพลง การเต้น ระบำ รำ ฟ้อน การแสดงละครต่างๆ เรียกว่า อะไร

ก.นักดนตรี (Musician)                                                 ข.นักร้อง (Singer)

ค.นักแสดง (Actor / Actress)                                           ง.ถูกทุกข้อ

6.ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของศิลปะ

ก.ความงาม                                                            ข.ทักษะ

ค.ความรู้                                                                ง.ความคิดสร้างสรรค์

7.ความงามมักจะผูกอยู่กับอะไร

ก.อารมณ์                                      ข.รสนิยม

ค.จินตนาการ                                ง.ความรู้สึก

8.ศิลปะโดยรวมแล้วหมายถึงสิ่งใด

ก.สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น                              ข.สิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ

ค.สิ่งที่เรามองแล้วประทับใจ                   ง.สิ่งที่อยู่ในจินตนาการ

9.ศิลปะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ข้อใดต่อนี้ถูกต้อง

ก.ความดี                                    ข.ภาพวาด

ค.ความจริง                               ง.ความงาม

10.สถาปัตยกรรมแบ่งออกได้เป็นกี่ชนิด อะไรบ้าง

ก.1 ชนิด คือ ชนิดที่สร้างขึ้นเพื่อให้มนุษย์เข้าไปอาศัยอยู่ หรือประกอบกิจกรรมต่าง ๆ เช่น อาคาร บ้านเรือน โบสถ์ วิหาร ศาลา

ข.1 ชนิด คือ สิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยอย่างอื่น ๆ เช่น อนุสาวรีย์ เจดีย์ สะพาน

ค.1 ชนิด คือ สิ่งสร้างขึ้นเพื่อ รองรับการกระทำกิจกรรมต่างๆของ มนุษย์

ง.2 ชนิดคือคือ ชนิดที่สร้างขึ้นเพื่อให้มนุษย์เข้าไปอาศัยอยู่ หรือประกอบกิจกรรมต่าง ๆ เช่น อาคาร บ้านเรือน โบสถ์ วิหาร ศาลา  และ ที่สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยอย่างอื่น ๆ เช่น อนุสาวรีย์ เจดีย์ สะพาน

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s